Chương Trình Quản Lý Danh Bạ - Sử Dụng Hàm

Chương Trình Quản Lý Danh Bạ - Sử Dụng Hàm
#include<iostream>
#include<fstream>
#include<string>
using namespace std;
#define MAX 200
string ten[MAX];
string sdt[MAX];
string email[MAX];
int N;
//Khai bao ham nguyen mau
void Them(string ten[],string sdt[],string email[]);
void Hienthi(string ten[],string sdt[],string email[]);
void Sua(string ten[],string sdt[],string email[]);
void Xoa(string ten[],string sdt[],string email[]);
void Tim(string ten[],string sdt[],string email[]);
void Thoat(string ten[],string sdt[],string email[]);
//====================================================
int main(){ 
 N = 0; //Mac dinh khi khoi dong khong co nguoi nao trong danh ba
 /*Doc du lieu tu file danhba4.txt*/
 fstream fin("danhba4.txt");
 fin>>N;
 char temp[100];
 fin.getline(temp,100);
 for(int i=0;i<N;i++){
 getline(fin,ten[i]);
 getline(fin,sdt[i]);
 getline(fin,email[i]);
 }
 fin.close();//Ket thuc
 //-------------------------------
 /*Xu ly menu*/
 int chon;
 do{
 cout<<"\tPhan Mem Quan Ly Danh Ba - Version 4.1.8 - Update by Le Anh Duc (A36000)\n";
 cout<<endl;
 cout<<"1. Them lien he"<<endl;
 cout<<"2. Hien thi toan bo danh ba"<<endl;
 cout<<"3. Sua lien he"<<endl;
 cout<<"4. Xoa lien he"<<endl;
 cout<<"5. Tim lien he"<<endl;
 cout<<"0. Thoat"<<endl;
 cout<<"=> Moi chon chuc nang: "; 
 cin>>chon;
 cout<<"========================="<<endl;//Phan cach
 /*Xu ly sau khi chon*/
 if(chon==1){//Them lien he
  Them(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 else if(chon==2){//Hien thi toan bo danh ba
  Hienthi(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 else if(chon==3){//Sua lien he
  Sua(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 else if(chon==4){//Xoa lien he
  Xoa(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 else if(chon==5){//Tim lien he
  Tim(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 else if(chon==0){//Thoat va luu thay doi
  Thoat(ten,sdt,email);
 }
 //-------------------------------
 if(chon!=0){//Neu chon #0 va sau khi thuc hien xong thì quay ve menu chon
  cout<<endl;
  cout<<"========================="<<endl;
  cout<<"=> Nhan Enter de tro ve !";
  cin.ignore();//Doc va loai bo ki tu con trong bo nho dem
  cin.get();//Giu ky tu Enter trong bo nho dem
  system("clear");//Xoa
 } 
 }
 while(chon!=0);//Neu chon #0 thì lap lai
 return 0;
}
//====================================================
//Dinh nghia ham
void Them(string ten[],string sdt[],string email[]){
 cout<<"\t\tThem lien he\n";
 cout<<endl;
 cout<<"Xim moi nhap ho va ten: ";
 cin.ignore();
 getline(cin,ten[N]);
   cout<<"Xin moi nhap so dien thoai: ";
 getline(cin,sdt[N]);
 cout<<"Xin moi nhap dia chi email: ";
 getline(cin,email[N]);
 N++;
}
//----------------------------------------------------
void Hienthi(string ten[],string sdt[],string email[]){
 cout<<"\t\tToan bo danh ba\n";
 cout<<endl;
 cout<<"Stt\tHo va ten\t\tSo dien thoai\t\tEmail\n";
 cout<<endl;
 for(int i=0;i<N;i++){
 cout<<i+1<<"\t"<<ten[i]<<"\t\t"<<sdt[i]<<"\t\t"<<email[i]<<endl;
 } 
}
//----------------------------------------------------
void Sua(string ten[],string sdt[],string email[]){
 cout<<"\t\tSua lien he\n";
 cout<<endl;
 cin.ignore();
 string changeName;
 string newName, newPhone, newEmail;
 cout<<"=> Xin moi nhap ten lien he can sua: ";
 getline(cin,changeName);
 cout<<endl;
 bool check=0;
 for(int i=0;i<N;i++){
 if(ten[i]==changeName){
  cout<<"Xin moi nhap ten moi: ";
  getline(cin,newName);
  ten[i]=newName;
  cout<<"Xin moi nhap so dien thoai moi: ";
  getline(cin,newPhone);
  sdt[i]=newPhone;
  cout<<"Xin moi nhap email moi: ";
  getline(cin,newEmail);
  email[i]=newEmail;
  check=1;
 }
 }
 if(check==0){
 cout<<"\t\tLien he khong ton tai. Vui long thu lai !"<<endl;
 }
}
//----------------------------------------------------
void Xoa(string ten[],string sdt[],string email[]){
 cout<<"\t\tXoa lien he\n";
 cout<<endl;
 cin.ignore();
 string deleteName;
 cout<<"=> Xin moi nhap ten lien he can xoa: ";
 getline(cin,deleteName);
 cout<<endl;
 bool check=0;
 for(int i=0;i<N;i++){
 if(ten[i]==deleteName){
  cout<<"\t\tDa xoa lien he thanh cong !"<<endl;
  for(i;i<N-1;i++){//Chay den N-1 vi xoa 1 lien he
  ten[i]=ten[i+1];//Day ten o duoi len vi tri ten can xoa (xoa)
  sdt[i]=sdt[i+1];//Day sdt o duoi len vi tri sdt can xoa (xoa)
  email[i]=email[i+1];//Day email o duoi len vi tri email can xoa (xoa)
  }
  N--;//Dem
  check=1;
 }   
 }
 if(check==0){
 cout<<"\t\tLien he khong ton tai. Vui long thu lai !"<<endl;
 }
}
//----------------------------------------------------
void Tim(string ten[],string sdt[],string email[]){
 cout<<"\t\tTim lien he\n";
 cout<<endl;
 cin.ignore();//Doc va loai bo ky tu trong bo nho dem
 string findName;//Khoi tao chuoi ten
 cout<<"=> Xin moi nhap ten can tim: ";
 getline(cin,findName);//Chuoi ki tu nhap vao gan cho bien findName
 cout<<endl;
 bool check=0;//kiem tra sai
 for(int i=0;i<N;i++){
 if(ten[i]==findName){//Neu ten trong mang trung chuoi nhap vao thi in ra sdt tuong ung
  cout<<"\t\tKet qua tim kiem cho: "<<findName<<endl;
  cout<<endl;
  cout<<"Stt\tHo va ten\t\tSo dien thoai\t\tEmail\n";
  cout<<endl;
  cout<<i+1<<"\t"<<ten[i]<<"\t\t"<<sdt[i]<<"\t\t"<<email[i]<<endl;
  check=1;//Kiem tra dung
 }
 }
 if(check==0){//Neu kiem tra sai
 cout<<"\t\tLien he khong ton tai. Vui long thu lai !"<<endl;
 }
}
//----------------------------------------------------
void Thoat(string ten[],string sdt[],string email[]){
 /*Luu du lieu xuong file danhba4.txt*/
 ofstream fout("danhba4.txt");
 fout<<N<<endl;
 for(int i=0;i<N;i++){
 fout<<ten[i]<<endl<<sdt[i]<<endl<<email[i]<<endl;
 }
 fout.close();
}
//====================================================
Nếu có bất cứ thắc mắc hay commnet ngay phía dưới để được hỗ trợ. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc hiệu quả

Copyright © Lê Anh Đức
Nếu thấy bài viết hay và có ích thì đừng quên để lại cho mình một Tim & Like nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều !!!
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM KIẾM