CODE
Hình ảnh

Chương Trình Tra Cứu Từ Điển Anh/Việt - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

C++ - 18 thg 11, 2020

Chương Trình Tra Cứu Từ Điển Anh/Việt - Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

CODE
Hình ảnh

Quá Tải Trong C++ (Overloading in C++)

C++ - 25 thg 5, 2020

Quá Tải (Overloading) Quá tải trong C++ có 2 dạng: Dùng nhiều hàm có cùng một tên nhưng có đối số khác nhau, gọi là quá…

CODE
Hình ảnh

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes

C++ - 21 thg 5, 2020

Phân tích một số ra thừa số nguyên tố - Thuật toán sàng nguyên tố Eratosthenes

CODE
Hình ảnh

Bài toán xây dựng lớp phân số cơ bản - OOP

C++ - 20 thg 5, 2020

Bài toán: Xây dựng lớp phân số: Một phân số gồm tử số và mẫu số. Có thể rút gọn phân số, cộng 2 phân số...

CODE
Hình ảnh

Share Code Game Ai Là Triệu Phú (C++) - Thăng Long IT

C++ - 10 thg 3, 2020

Game Ai Là Triệu Phú (C++) - Version 2.0.4 Update thêm một số chức năng trợ giúp người chơi Dữ liệu được đọc vào từ file…

CODE
Hình ảnh

Chương Trình Quản Lý Danh Bạ - Sử Dụng Hàm

C++ - 02 thg 3, 2020

Chương Trình Quản Lý Danh Bạ - Sử Dụng Hàm

CODE
Hình ảnh

Project 1 | Chương Trình Quản Lý Danh Bạ

C++ - 26 thg 2, 2020

Project 1 | Chương Trình Quản Lý Danh Bạ

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra danh sách họ tên và số điện thoại tương ứng

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra màn hình danh sách họ tên

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra màn hình danh sách họ tên

CODE
Hình ảnh

Tìm chỉ số i và j của phần tử nhỏ nhất trong mảng

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Tìm chỉ số i và j của phần tử nhỏ nhất trong mảng

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra một ma trận gồm n dòng và m cột, với m và n nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra một ma trận gồm n dòng và m cột, với m và n nhập vào từ bàn phím

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra màn hình họ tên (mảng 1 chiều)

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra màn hình họ tên (mảng 1 chiều)

CODE
Hình ảnh

In ra phần tử nhỏ nhất trong mảng nhập vào

ARRAY - 21 thg 2, 2020

In ra phần tử nhỏ nhất trong mảng nhập vào

CODE
Hình ảnh

In ra màn hình số chia hết cho 3 từ một mảng được nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

In ra màn hình số chia hết cho 3 từ một mảng được nhập vào từ bàn phím

CODE
Hình ảnh

Nhập vào và in ra một mảng chứ n phần tử, n được nhập vào từ bàn phím

ARRAY - 21 thg 2, 2020

Nhập vào và in ra một mảng chứ n phần tử, n được nhập vào từ bàn phím

CODE
Hình ảnh

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình cách đọc của số đó.

C++ - 12 thg 1, 2020

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình cách đọc của số đó.

CODE
Hình ảnh

Nhập tọa độ 2 quân cờ trên bàn cờ rồi kiểm tra xem 2 quân cờ đó có ăn được nhau hay không ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Nhập tọa độ 2 quân cờ trên bàn cờ rồi kiểm tra xem 2 quân cờ đó có ăn được nhau hay không ? Ta có quy tắc nhập tọa độ ch…

CODE
Hình ảnh

Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Viết chương trình nhập vào tháng và năm. Hãy cho biết tháng đó có bao nhiêu ngày ?

CODE
Hình ảnh

Viết chương trình nhập vào năm. Hãy cho biết năm đó có phải năm nhuận hay không ?

C++ - 11 thg 1, 2020

Viết chương trình nhập vào năm. Hãy cho biết năm đó có phải năm nhuận hay không ?

CODE
Hình ảnh

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình dạng chữ của số đó.

C++ - 11 thg 1, 2020

Nhập vào một số nằm trong khoảng từ 1000 đến 9999. Sau đó in ra màn hình dạng chữ của số đó.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM KIẾM